ZSA.T.271.439. 2018 Ropczyce, dnia 16 marca 2018r

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach po trzykrotnym przetargu na sprzedaż: l.p. nazwa Dane rok produkcji 1. Samochód osobowy marki Peugeot 207 Nr rejestracyjny RRS 44SF, pojemność 1360 cm3, rodzaj silnika: benzynowy, . Ilość przejechanych kilometrów: 130 300 , dotychczas użytkowany przez Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach jako samochód do nauki jazdy. 2009 Ogłasza sprzedaż w trybie bezprzetargowym wyżej wymienionego samochodu za kwotę 9.520, 00 PLN (dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia zł). BRUTTO

Samochód można oglądać w Zespole Szkół Agro-Technicznych - WARSZTATY SZKOLNE ul. Wyspiańskiego 1 w Ropczycach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel. 606 947 042 – Andrzej Drygaś.

W sprawach formalnych kontakt z kierownikiem p. Barbara Wiktor - tel 881 929 295 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.

DYREKTOR ZESPOŁU mgr inż. Agnieszka Mazur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ropczyce, dnia 19 lutego 2018r.

OGŁOSZENIE
o wyniku rozstrzygnięcia przetargu (licytacji) na sprzedaż samochodu marki PEUGEOT 207, nr rejestracyjny RRS 44SF, rok produkcji 2009, poj. 1360cm3, rodzaj silnika: benzynowy, ilość przejechanych kilometrów: 130 300, dotychczas użytkowany przez Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach jako samochód do nauki jazdy, do ogłoszenia nr ZSA-T.271.188.2018.
Na przedmiotowe postępowanie nikt nie wpłacił wadium.

W związku z powyższym postępowanie zostało nierozstrzygnięte.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSA-T. 271. 188.2018                                                          Ropczyce, 30  stycznia  2018r.
 
OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach   ogłasza przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu marki PEUGEOT 207, nr rejestracyjny RRS 44SF, rok produkcji 2009, poj. 1360cm3, rodzaj silnika: benzynowy.  Ilość przejechanych  kilometrów: 130 300 , dotychczas użytkowany przez Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa   w Ropczycach jako samochód do nauki jazdy
Cena wywoławcza samochodu wynosi –11.900,00 ZŁ
Postąpienie w licytacji wynosi –120, 00 ZŁ.  WADIUM 600,00 ZŁ

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2018r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Agro-Technicznych    w Ropczycach ul. Mickiewicza 13 pok. 213, I piętro
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej  t.j. 600,00zł na rachunek bankowy  przelewem na konto szkoły:  Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach ul. Mickiewicza 13  nr konta 08864211392013390521550001 w terminie do 15  lutego 2018r  . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po  zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
  Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.
  Samochód można oglądać w Zespole Szkół Agro-Technicznych (WARSZTATY SZKOLNE ul. Wyspiańskiego 1) w Ropczycach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel. 606 947 042 – Andrzej Drygaś.     Każdy z przystępujących do przetargu winien dokonać oględzin  samochodu, gdyż Nabywca nie ma     prawa wnoszenia reklamacji z tytułu stanu technicznego  zakupionego przez siebie auta. 


2.    Dyrektor Zespołu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez
podania przyczyny.
Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu                              
w    siedzibie Zespołu Szkół Agro-Technicznych  w Ropczycach ul. Mickiewicza 13 w miejscu
ogólnie dostępnym, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ropczyc, Urzędu Miejskiego                        
i na stronie    internetowej: www. zsat-ropczyce .pl

3.  Regulamin przetargu ( licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.zsat-ropczyce.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Agro-Technicznych
Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Zespole Szkół Agro- 
Technicznych w Ropczycach ul. Mickiewicza 13 .  Tel. 17 22 18 571.
Osoba upoważniona do kontaktów: - kierownik Barbara Wiktor-  tel. 881 929 295

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr inż. Agnieszka Mazur

 

ZSA-T. 271. 189 .2018                                                                                Załącznik nr 1

                                                        Regulamin przetargu (licytacji)
na sprzedaż ruchomości – samochód  marki  PEUGEOT 207

§1

 1. Przetarg na sprzedaż samochodu marki PEUGEOT 207 nr rejestracyjny RRS 44SF, rok produkcji 2009, poj. 1360cm3, rodzaj silnika: benzynowy.  Ilość przejechanych  kilometrów:  130 300 dotychczas użytkowany przez  Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa                         w Ropczycach jako samochód do nauki jazdy - ma formę przetargu ustnego   ( licytacji).
 2. Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2018r. o godz. 10.00
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy  Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach     w formie ,  kwocie i w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 5. Przewodniczący komisji prowadzi licytację.
 6. Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny początkowej samochodu, która wynosi 11.900,00 (jedenaście tysięcy dziewięćset zł) Przedmiot sprzedaży zwolniony z podatku VAT.
 7. Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się "w górę" poprzez postąpienie. Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie. Postąpienie w licytacji wynosi  120,00 zł.
 8. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestniczących przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej.
 9. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.
 10. Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot przetargu uważa się za sprzedany.
 11. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
 12. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która przetarg wygrała oraz zaoferowaną cenę.
 13. Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w terminie określonym przez sprzedającego.

                                                                       §2

 1. Przetarg  przeprowadzi komisja powołana ZARZĄDZENIEM  Dyrektora
 2. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie  internetowej
 3. Komisja  pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Dyrektora protokołu końcowego z przetargu.
 4. W przetargu ustnym ( licytacji ) nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

                                                          
§3

 1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 2. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa
 3. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 5. ) Każdy z przystępujących do przetargu winien dokonać oględzin  samochodu, gdyż Nabywca nie ma  prawa wnoszenia reklamacji z tytułu stanu technicznego  zakupionego przez siebie auta. 

 

                                                          §4
Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

                                                          
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www. zsat-ropczyce.pl

 

ZSA-T.271.190.2018
                                                                  -Projekt-
Umowa kupna-sprzedaży
                            Samochodu marki Peugoet 207


Zawartej w dniu ………………… 2018r.
pomiędzy:
Sprzedawca: Powiat Ropczycko –Sędziszowski ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
NIP 818-14-63-043 
Wystawca:  Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa, ul. Mickiewicza 13
9-100 Ropczyce reprezentowanym przez mgr inż. Agnieszkę Mazur – Dyrektora Zespołu,  działającej na podstawie posiadanego upoważnienia,  zwanym dalej Wynajmującym , przy kontrasygnacie Głównej księgowej mgr inż. Małgorzaty Kłusowskiej .
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
……………………………………………………………………………
dane Kupującego  - imię i nazwisko lub nazwa firmy
……………………………………………………………………………….
adres siedziby lub adres zameldowania Kupującego
………………………………………………………………………………….
NIP  lub numer dowodu osobistego 
reprezentowanym przez – …………………………………………………………
zwanym dalej „Kupującym”,
o następującej treści
§ 1

 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący, zgodnie z osiągniętą w przetargu ceną zakupu                           z dnia …………… 2018 r. nabywa samochód: marki PEUGEOT 207, nr rejestracyjny RRS 44SF, rok produkcji 2009, poj. 1360cm3, rodzaj silnika: benzynowy
 1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu:

marki PEUGEOT 207, nr rejestracyjny RRS 44SF, rok produkcji 2009, poj. 1360cm3, rodzaj silnika: benzynowy

Sprzedający oświadcza, że pojazd jest wolny od wszelkich wad prawnych i nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem. Nie jest on również przedmiotem zabezpieczenia.

 1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń oraz nie będzie z tego tytułu rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.  
 2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.
 3. Przekazanie przedmiotu przetargu oraz wszystkich dokumentów z nim związanych zostanie stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony.

§2

 1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę ………………………………

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego …………………………………………
w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury .

 1. Kupujący pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikające z umowy oraz inne koszty skarbowe obciążające Kupującego.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa w §2.

                                                            §3

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§4

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy strony poddają pod             rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.

                                                                   §5

 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym                                                                egzemplarzu dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY                                                                                                          KUPUJĄCY

 

dokumenty w wersji .doc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSA-T. 271.13.  2018                                                           Ropczyce, 5 stycznia  2018r.
 
OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach   ogłasza przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu marki PEUGEOT 207, nr rejestracyjny RRS 44SF, rok produkcji 2009, poj. 1360cm3, rodzaj silnika: benzynowy.  Ilość przejechanych  kilometrów: 130 300 , dotychczas użytkowany przez Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa   w Ropczycach jako samochód do nauki jazdy
Cena wywoławcza samochodu wynosi –11.900,00 ZŁ
Postąpienie w licytacji wynosi –120, 00 ZŁ.  WADIUM 600,00 ZŁ

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach ul. Mickiewicza 13 pok. 213, I piętro
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej  t.j. 600,00zł na rachunek bankowy  przelewem na konto szkoły:  Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach ul. Mickiewicza 13  nr konta 08864211392013390521550001 w terminie do 23 stycznia 2018r  . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
  Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.
  Samochód można oglądać w Zespole Szkół Agro-Technicznych (WARSZTATY SZKOLNE ul. Wyspiańskiego 1) w Ropczycach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel. 606 947 042 – Andrzej Drygaś.     Każdy z przystępujących do przetargu winien dokonać oględzin  samochodu, gdyż Nabywca nie ma     prawa wnoszenia reklamacji z tytułu stanu technicznego  zakupionego przez siebie auta. 


2.    Dyrektor Zespołu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez
podania przyczyny.
Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu                              
w    siedzibie Zespołu Szkół Agro-Technicznych  w Ropczycach ul. Mickiewicza 13 w miejscu
ogólnie dostępnym, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ropczycach i na stronie    
internetowej: www. zsat-ropczyce .pl

3.  Regulamin przetargu ( licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.zsat-ropczyce.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Agro-Technicznych
Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Zespole Szkół Agro- 
Technicznych w Ropczycach ul. Mickiewicza 13 .  Tel. 17 22 18 571.
Osoba upoważniona do kontaktów: - kierownik Barbara Wiktor-  tel. 881 929 295

ogłoszenie

umowa - projekt

regulamin przetargu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSA-T. 271.2335.2017                                                         Ropczyce, 28 listopada 2017r.
 
OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach   ogłasza przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu marki PEUGEOT 207, nr rejestracyjny RRS 44SF, rok produkcji 2009, poj. 1360cm3, rodzaj silnika: benzynowy.  Ilość przejechanych  kilometrów: 130 300 , dotychczas użytkowany przez Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa   w Ropczycach jako samochód do nauki jazdy
Cena wywoławcza samochodu wynosi –11.900,00 ZŁ
Postąpienie w licytacji wynosi –120, 00 ZŁ.  WADIUM 600,00 ZŁ

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach ul. Mickiewicza 13 pok. 213, I piętro
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej  t.j. 600,00zł na rachunek bankowy  przelewem na konto szkoły:  Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach ul. Mickiewicza 13  nr konta 08864211392013390521550001 w terminie do 12 grudnia 2017r  . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
  Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.
  Samochód można oglądać w Zespole Szkół Agro-Technicznych (WARSZTATY SZKOLNE ul. Wyspiańskiego 1) w Ropczycach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel. 606 947 042 – Andrzej Drygaś.     Każdy z przystępujących do przetargu winien dokonać oględzin  samochodu, gdyż Nabywca nie ma     prawa wnoszenia reklamacji z tytułu stanu technicznego  zakupionego przez siebie auta. 


2.    Dyrektor Zespołu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu                      
w    siedzibie Zespołu Szkół Agro-Technicznych  w Ropczycach ul. Mickiewicza 13 w miejscu
ogólnie dostępnym, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ropczycach i na stronie    
internetowej: www. zsat-ropczyce .pl

3.  Regulamin przetargu ( licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.zsat-ropczyce.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Agro-Technicznych
Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Zespole Szkół Agro- 
Technicznych w Ropczycach ul. Mickiewicza 13 .  Tel. 17 22 18 571.
Osoba upoważniona do kontaktów: - kierownik Barbara Wiktor-  tel. 881 929 295


                                                                                                    DYREKTOR ZESPOŁU
mgr inż. Agnieszka Mazur

ogłoszenie

umowa - priojekt

regulamin przetargu

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSA.T.271.2016.2017                                                                                                Ropczyce, dnia 9 października 2017r

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Agro-Technicznych  im.  Wincentego  Witosa                    w Ropczycach po trzykrotnym przetargu ogłasza sprzedaż maszyn i urządzeń.

l.p.

nazwa

nr inwentarzowy

Dane

rok produkcji

Cena brutto

 •  

Wyorywacz do buraków zawiesz.

Inwentar.-Gosp.

 

    115 zł

 •  

Ładowacz Cyklop chwytakowy

ŚT-Sz-81 poz.27

T 214

1981

1.923zł

 •  

Tokarka rewolwerowa

RVM-63, nr. 101589

Szkoła 83 poz. 52

1972

8.867zł

 •  

Dźwignik 4 kolumnowy

SDD-3,5 S 0,1/00

Szkoła 87,poz 67

1998

3.849zł

 •  

Stanowisko rolkowe

MAHA IW7

Szkoła 87, poz 73

2001

6.370zł

 •  

Młot sprężynowy (resorowy)

MR 80A nr. Fabryczny 723

Szkoła 68, poz 2906

1973

3.127zł

 •  

Wózek widłowy spalinowy

GPW-2009P, nr fabr.307701

Szkoła 66, poz 2692

1990

7.420 zł

 •  

Frezarka pionowa

FYA-31, nr. 31446

Szkoła 66, poz 2667

1959

5.597 zł

 •  

Frezarka pozioma

3FW nr. 311565

Szkoła66, poz. 2720

1961

3.547 zł

 •  

Piec na przepracowany olej

TYP HP-125

Szkoła 59, poz 2334            

2010

1.392 zł

Miejsce i terminy w   którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:
Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Agro-Technicznych ul.  Wyspiańskiego 1.
Maszyny i urządzenia  będą  udostępnione zainteresowanym w  każdy dzień tygodnia oprócz sobót i niedziel w  godzinach od 7.30 – 14.30. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym przez zainteresowanego                                 z   p.   Andrzejem Drygasiem pod numerem telefonu: 606 947 042

Każdy z przystępujących do zakupu winien dokonać oględzin  sprzętu , gdyż Nabywca nie ma   prawa wnoszenia reklamacji z tytułu stanu technicznego  zakupionego przez siebie sprzętu. Sprzęt przeznaczony do sprzedaży jest wyeksploatowany, niesprawny technicznie.  
Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprzedaży przed przystąpieniem do zakupu i złożenie  pisemnego oświadczenia kupującego, że znany jest mu stan techniczny maszyny , urządzenia będącej przedmiotem zakupu  i z tytułu ewentualnych wad ukrytych, uszkodzeń i braków  nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach.

Szczegółowych informacji merytorycznych w sprawie sprzedaży udziela kierownik -  p. Barbara Wiktor- tel.  881 929 295

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr inż. Agnieszka Mazur

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III OGŁOSZENIE
o wyborze oferty na sprzedaż drewna opałowego mieszanego, niesezonowanego, różnej grubości i długości,  pozyskanego  z wycinki drzew  z terenu przyszkolnego i warsztatów szkolnych     w ilości 40 m3  (głównie klon-jawor, pojedyncze akacje, lipa brzoza i wierzba).

 

Na przedmiotowe postępowanie w dniu 26 września 2017r do godz. 10.00 wpłynęło 0 ofert.

W związku z powyższym  postępowanie zostało nie  rozstrzygnięte.

                                                                                              DYREKTOR ZESPOŁU
mgr inż. Agnieszka Mazur

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSA-T.271. 1894. 2017
Ropczyce, dnia 18 września 2017r

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Agro-Technicznych  im. W. Witosa w Ropczycach.
do zapytania ofertowego  nr ZSA-T.271.1659.2017

 

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęło  0 ofert.

W związku z powyższym postępowanie zostało nierozstrzygnięte.

                                                                                              DYREKTOR ZESPOŁU
mgr inż. Agnieszka Mazur

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSA-T. 271. 1786.2017                                                                                          Ropczyce dn. 7 września 2017.
               
 O G Ł O S Z E N I E
Dyrektora Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach

III. Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego mieszanego, niesezonowanego

 

 1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna opałowego mieszanego, niesezonowanego, różnej grubości i długości,  pozyskanego  z wycinki drzew  z terenu przyszkolnego i warsztatów szkolnych     w ilości 40 m3 (głównie klon-jawor, pojedyncze akacje, lipa brzoza i wierzba).

-  Drewno zgromadzone jest  na terenie  matecznika  k. warsztatów szkolnych, 39-100 Ropczyce, ul.   Wyspiańskiego 1.
Drewno można oglądać    w obecności kierownika   : p. Barbary Wiktor  - tel. 881 929 295od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.30 do 13.00

 1. Cena wywoławcza wynosi 85 zł  brutto za m3 (osiemdziesiąt pięć zł)
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie z następującym opisem „Oferta na zakup drewna" do dnia 26września  2017r. godz. 1000                                 w  sekretariacie Zespołu Szkół Agro-Technicznych   im W. Witosa w Ropczycach,
- zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży,
- przyjęcie zasad przeprowadzenia przetargu  określonego w regulaminie przetargu ofertowego na sprzedaż drewna oraz warunków sprzedaży określonej we wzorze umowy,
3.  Otwarcie ofert odbędzie się dnia  26 września 2017r. godz. 10.05  w gabinecie Dyrektora Szkoły .
- w przypadku złożenia dwóch  lub więcej ofert w cenie wywoławczej odbędzie się licytacja ustna  w dniu  26 września 2017r.  o godz. 10. 30
- cena ofertowa nie może być niższa niż wywoławcza. Oferty z ceną niższą niż wywoławcza zostaną odrzucone.

-  z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zostanie podpisana umowa kupna-sprzedaży.
4. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
5. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się ze stanem technicznym drewna.
6. Zapłata za drewno musi nastąpić przed odbiorem surowca.
7. Termin wywozu drewna do 29 września 2017r
8. Informacje zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń szkoły i stronie internetowej szkoły www.zsat-ropczyce.pl

 

                                                                                           DYREKTOR ZESPOŁU
mgr inż. Agnieszka Mazur

Załącznik do Ogłoszenia nr ZSA-T. 271.1786.2017

 

OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTY
NA ZAKUP DREWNA OPAŁOWEGO mieszanego, niesezonowanego.

 

...........................................................

 

...........................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP

 

Do  DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH
Im. W. Witosa
39-100 Ropczyce
ul. Mickiewicza 13

Nawiązując do ogłoszenia o sprzedaż drewna opałowego  mieszanego niesezonowanego różnej grubości i długości,  pozyskanego   z wycinki drzew  z terenu przyszkolnego i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa 39-100 Ropczyce      ul. Mickiewicza 13

oświadczam co następuje:

1. Deklaruję  wolę nabycia  drewna opałowego mieszanego, niesezonowanego wyszczególnionego w ogłoszeniu o przetargu

2. Proponuję  cenę nabycia drewna opałowego mieszanego  niesezonowanego zgodnie              z wypełnionym formularzem cenowym za wartość ogólną w wysokości: ..................... zł brutto za  ………………………………………..m3.
wpisać ilość metrów 3 Słownie.................................................................................................................................................

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przedmiotem sprzedaży i nie wnoszę  wobec niego żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że przyjmuję  warunki ustalone w regulaminie i w projekcie umowy.

5. Zobowiązuję się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu mojej  oferty. Najpierw nastąpi wywóz gałęzi w ilości proporcjonalnej do zakupu drewna ,  następnie wywóz drewna nie później jednak niż do …………………………………………. 2017r.


Ropczyce ,dnia ....................... 2017r.

.....................................................................
(czytelny podpis Oferenta)

            Załącznik do ogłoszenia  na zakup drewna opałowego, niesezonowanego                          
                                                                                                                     Załącznik  nr ZSA-T. 271.1786.2017

……………………………….
(imię i nazwisko oferenta)

…………………………………..
Adres
………………………………….
NIP

Telefon kontaktowy: …………………………

e-maill: …………………………………..

 

FORMULARZ  CENOWY

 NA  ZAKUP  drewna opałowego mieszanego , niesezonowanego o różnej grubości i długości,  pozyskanego   z wycinki drzew  z terenu przyszkolnego i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach

 

Lp.

Przedmiot sprzedaży

Ilość
m3

Cena brutto za 1 m3

Wartość  brutto ogółem

1.

Drewno opałowe

 

 

 

 

Słownie: ...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

 

....................................................................
( czytelny podpis Oferenta)

Ropczyce dnia: ……………….2017r.

 

 

 

 

 

 

 Projekt umowy do ogłoszenia  nr ZSA-T. 271.1786.2017

 

Umowa nr …../2017
kupna - sprzedaży

zawarta w dniu  ………….2017r. w Ropczycach pomiędzy  Sprzedawca: Powiat Ropczycko –Sędziszowski ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce NIP 818-14-63-043,   Wystawca:  Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa, ul. Mickiewicza 13, 39-100 Ropczyce reprezentowanym przez mgr inż. Agnieszkę Mazur – Dyrektora zwanym dalej "Sprzedającym", działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przy kontrasygnacie głównego księgowego mgr inż. Małgorzaty Kłusowskiej.
a
…………………………………………………………zwanym dalej "Kupującym"

Strony uzgodniły co następuje:
§ 1

1. Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje drewno opałowe mieszane, niesezonowane o  różnej grubości i długości,  pozyskane   z wycinki drzew  z terenu przyszkolnego i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach                         w  ilości…………..m.3

2.Cena nabycia wynosi   …………….zł złotych  brutto
Słownie : ……………złotych zgodnie ze złożonym  formularzem cenowym za ……… m3.
Kwota ustalona w wyniku ofert kopertowych  z dnia …………………..2017r.

 1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zawarcia umowy.

4. Odbiór drewna opałowego mieszanego, niesezonowanego  nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zapłaty z zastrzeżeniem ,że najpierw nastąpi wywoź gałęzi w ilości proporcjonalnej do ilości zakupionego drewna. Kupujący pozostawi miejsce po zakupionym drzewie uporządkowane.
5. W przypadku nie odebrania zakupionego drewna opałowego mieszanego, niesezonowanego w wyznaczonym terminie, Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno opałowe , a Kupujący nie może zgłaszać roszczeń do całkowitej lub częściowej utraty zakupionego drewna opałowego mieszanego, niesezonowanego.  
6. Cena  drewna opałowego mieszanego, niesezonowanego będąca przedmiotem niniejszej umowy dotyczy zakupu  drewna opałowego.
§ 2
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

 1. Oferta
 2. Formularz cenowy
 3. oświadczenie

§ 3

1. Zapłaty należy dokonać na rachunek sprzedającego Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach ul. Mickiewicza 13  nr konta 08864211392013390521550001.
2. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku sprzedającego.

 

§ 4
1. Transport drewna opałowego    i jego załadunek odbywać się będzie staraniem i na koszt Kupującego.
2. Transport realizowany będzie przez  przewoźników działających
w imieniu i na rzecz Kupującego.

§ 5
Sprzedający nie odpowiada za wady ujawnione po przejęciu drewna opałowego mieszanego.

§ 6
Przyjmuje się, iż faktyczna sprzedaż drewna opałowego mieszanego  może – bez obowiązku uruchamiania dodatkowych procedur – obejmować masę drewna opałowego  +/- 3 % różną od ilości drewna opałowego mieszanego, oferowanego do zbycia, ujętej w umowie.

§ 7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8
Wszystkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

§ 9
Niniejsza umowa sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Kupujący i Sprzedający po
1 egzemplarzu.

 

SPRZEDAJĄCY:                                               KUPUJĄCY:         

                                                                                                                                                                

     Załącznik do ogłoszenia  nr ZSA-T. 271.1786.2017

REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA mieszanego, niesezonowanego.

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna mieszanego różnej grubości i długości, niesezonowanego,   pozyskanego   z wycinki drzew  z terenu przyszkolnego i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach odbywać się będzie zgodnie z ogłoszeniem.

 

 1. Do przeprowadzenia przetargu zobowiązana jest komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach.
 1. Przetarg nieograniczony polega na złożeniu pisemnych ofert w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu

 

 1. Przetarg uważa się za ważny choćby wpłynęła jedna oferta, Oferta może dotyczyć części m3 lub całości. Ofertę uważa się za ważną jeżeli zaoferowana cena  na drewno nie będzie niższa od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu. Powyższe oznacza, że za ważną uważa się również ofertę z ceną równą cenie wywoławczej.
 1. Każdy oferent składa tylko jedną ofertę.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty w formie pisemnej  na załącznikach do ogłoszenia wraz z oświadczeniami                                    z następującym opisem „Oferta na zakup drewna" do dnia  26 września 2017 godz. 1000                                                           w  sekretariacie Zespołu Szkół Agro-Technicznych   im W. Witosa w Ropczycach,
- zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży,
- przyjęcie zasad przeprowadzenia przetargu  określonego w regulaminie przetargu ofertowego na sprzedaż drewna oraz warunków sprzedaży określonej we wzorze umowy.
7. Komisja odrzuca oferty jeżeli:
- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej,
- oferta nie odpowiada warunkom przetargu,
- została złożona po terminie,
-jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej treści
- brak  jednego z załączników do ogłoszenia
8. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej
a) w części jawnej komisja stwierdza:
-  nienaruszalność kopert, otwiera koperty z ofertami i podaje do publicznej wiadomości,
- kwalifikuje oferty do części niejawnej
b) w części niejawnej komisja dokonuje:
-  szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą ofertę , w przypadku 2 ofert najkorzystniejszych o jednakowej cenie i spełnieniu wymogów formalnych oraz obecności oferentów na terenie placówki przeprowadza się licytację ustną w tym samym dniu . Jeżeli oferenci są nieobecni, zawiadamia się ich droga telefoniczna lub meilową o stawienie się na licytację w innym terminie. Wygra go osoba , która zaoferuje  najwyższą cenę. Z przeprowadzonej licytacji sporządza się dodatkowy protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu-licytacji  
- sporządza protokół z przetargu podając w nim rozstrzygnięcia  
9. Przy wyborze oferty  Komisja kieruje się tylko i wyłącznie najwyższą oferowaną  ceną .
10. Osoba , która wygrała przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonania wpłaty przelewem  na konto szkoły: Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach ul. Mickiewicza 13  nr konta 08864211392013390521550001. Następnie  zgodnie z umową, dokonać odbioru   gałęzi w ilości proporcjonalnej do zakupionego drewna, a potem dokonać odbioru drewna, w ciągu 5 dni od dokonania wpłaty.
11. Podstawę do zawarcia umowy  stanowi protokół komisji z przeprowadzonego przetargu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSA-T. 271. 1785. 2017                                                                            Ropczyce, dn.  7 września 2017r.

 

III OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZESPOŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA  w Ropczycach na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż œśrodków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.)  oraz Uchwały Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  Nr XXI/111/200 z dnia 28 grudnia 2000r.  pkt IV §  17 ,oraz Uchwały Nr XCV/687/2017   Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 6 kwietnia 2017r podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń :

 1.  
 2. Przedmiot przetargu: 
 3.  

l.p.

nazwa

nr inwentarzowy

Dane

rok produkcji

Cena wywoławcza

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

 1.  

Wyorywacz do buraków zawiesz.

Inwentar.-Gosp.

 

165 zł

16 zł

 1.  

Ładowacz Cyklop chwytakowy

ŚT-Sz-81 poz.27

T 214

1981

2 748 zł

270 zł

 1.  

Tokarka rewolwerowa

RVM-63, nr. 101589

Szkoła 83 poz. 52

1972

12 667 zł

1260 zł

 1.  

Dźwignik 4 kolumnowy

SDD-3,5 S 0,1/00

Szkoła 87,poz 67

1998

5 498 zł

550 zł

 1.  

Stanowisko rolkowe

MAHA IW7

Szkoła 87, poz 73

2001

9 100 zł

910 zł

 1.  

Agregat sprężarkowy

MAR 300/100D

Szkoła 43, poz 1546

1996

1 040 zł

100 zł

 1.  

Młot sprężynowy (resorowy)

MR 80A nr. Fabryczny 723

Szkoła 68, poz 2906

1973

4 467 zł

450 zł

 1.  

Wózek widłowy spalinowy

GPW-2009P, nr fabr.307701

Szkoła 66, poz 2692

1990

10 600 zł

1000 zł

 1.  

Frezarka pionowa

FYA-31, nr. 31446

Szkoła 66, poz 2667

1959

7 967 zł

790 zł

 1.  

Frezarka pozioma

3FW nr. 311565

Szkoła66, poz. 2720

1961

5 067 zł

500 zł

 1.  

Piec na przepracowany olej

TYP HP-125

Szkoła 59, poz 2334           

2010

1 988 zł

198 zł

 1.  

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg zostanie przeprowadzony przez komisję przetargową  w dniu  28września 2017 r. o godz. 9.00    w Zespole Szkół Agro-Technicznych , 39-100 Ropczyce ul. Mickiewicza 13, pokój nr 204
Termin związania ofertą sprzedający określa na 3 dni.

Miejsce i terminy w   którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Agro-Technicznych ul.  Wyspiańskiego 1.
Maszyny i urządzenia  będą  udostępnione zainteresowanym w dniach od:  11 września  do 27 września 2017r. w  godzinach od 7.30 – 14.30. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym przez zainteresowanego  udziałem w przetargu ustnym z   p.   Andrzejem Drygasiem pod numerem telefonu: 606 947 042

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela – p. Barbara Wiktor- tel.  881 929 295 lub na stronie internetowej: www. zsat-ropczyce .pl

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia w całości lub w części  przedmiotu przetargu bez podania przyczyn

 Inne informacje: (szczegółowy opis w regulaminie przetargu  na stronie www. zsat-ropczyce .pl)
1) Wadium należy wnieść w terminie  do dnia 27 września  2017r. do godz. 15.00  w pieniądzu                  
w kasie    szkoły-  pok. nr  203
- wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone 
niezwłocznie po zakończeniu licytacji, a wygrywającemu przetarg  – zostanie  zwrócone po  
uregulowaniu faktury za zakupiony sprzęt.
- wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferujący najwyższą kwotę zrezygnuje z kupna   
maszyny czy urządzenia
-  wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku jeżeli żaden z uczestników przetargu nie  
zaoferuje     co najmniej ceny wywoławczej.
2)Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury za sprzęt ,   której to zapłaty należy dokonać nie  później niż  do dnia 2 października 2017r. do godz. 12.00
3)Brak wpłaty do dnia 2 października  2017r. będzie uważany za rezygnację z zakupu sprzętu                                       i spowoduje utratę wpłaconego wadium.
4) Sprzęt przeznaczony do przetargu jest wyeksploatowany, niesprawny technicznie.
5) Każdy z przystępujących do przetargu winien dokonać oględzin  sprzętu , gdyż Nabywca nie ma  
           prawa wnoszenia reklamacji z tytułu stanu technicznego  zakupionego przez siebie sprzętu.  

 

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej szkoły www. zsat-ropczyce .pl, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ropczycach, tablicy ogłoszeń w szkole

                                                                                                                                                     DYREKTOR ZESPOŁU
mgr inż. Agnieszka Mazur

REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO
którego przedmiotem jest sprzedaż następującego sprzętu Zespołu Szkół  Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach:

 1. Przedmiot przetargu:

l.p.

nazwa

nr inwentarzowy

Dane

rok produkcji

Cena wywoławcza

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

1.

Wyorywacz do buraków zawiesz.

Inwentar.-Gosp.

 

165 zł

 1. ł

2.

Ładowacz Cyklop chwytakowy

ŚT-Sz-81 poz.27

T 214

1981

2 748 zł

 1.  

3.

Tokarka rewolwerowa

RVM-63, nr. 101589

Szkoła 83 poz. 52

1972

12 667 zł

 1.  

4.

Dźwignik 4 kolumnowy

SDD-3,5 S 0,1/00

Szkoła 87,poz 67

1998

5 498 zł

 1.  

5.

Stanowisko rolkowe

MAHA IW7

Szkoła 87, poz 73

2001

9 100 zł

 1.  

6.

Agregat sprężarkowy

MAR 300/100D

Szkoła 43, poz 1546

1996

1 040 zł

 1.  

7.

Młot sprężynowy (resorowy)

MR 80A nr. Fabryczny 723

Szkoła 68, poz 2906

1973

4 467 zł

 1.  

8.

Wózek widłowy spalinowy

GPW-2009P, nr fabr.307701

Szkoła 66, poz 2692

1990

10 600 zł

 1.  

9.

Frezarka pionowa

FYA-31, nr. 31446

Szkoła 66, poz 2667

1959

7 967 zł

 1.  

10.

Frezarka pozioma

3FW nr. 311565

Szkoła66, poz. 2720

1961

5 067 zł

 1.  

11.

Piec na przepracowany olej

TYP HP-125

Szkoła 59, poz 2334           

2010

1 988 zł

198 zł

 1.  
 2.  

Postanowienia Ogólne
§1

 1. Organizatorem przetargu jest  Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa Ropczycach .
 2. Podstawą przeprowadzenia przetargu jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
  21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,   w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U.2010 nr 114 poz. 761)

§2

 1. Przetarg ma charakter przetargu ustnego nieograniczonego.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty  posiadające zdolność do czynności prawnych.

§3
Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu w siedzibie Zespołu Szkół Agro-Technicznych  w Ropczycach ul. Mickiewicza 13 w miejscu ogólnie dostępnym, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ropczycach i na stronie internetowej: www. zsat-ropczyce .pl
§4

 1. Sprzedaż przedmiotu przetargu  nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
 2.  

            
 Warunki przystąpienia do przetargu
§5

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  wartości każdej maszyny, urządzenie, maszynę,  wystawione do przetargu (szczegółowy opis w ogłoszeniu o przetargu), które należy wnieść w terminie do 27 września  2017r. do godz. 15.00  . roku w kasie szkoły pok. nr  203. Natomiast zapłatę za zakupiony przez Nabywcę w drodze przetargu sprzęt należy uregulować  przelewem na konto szkoły:  Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach ul. Mickiewicza 13  nr konta 08864211392013390521550001

 

 

 1. Wpłata wadium bez określenia maszyny lub urządzenia  na które  jest wpłacane nie upoważnia do udziału    w przetargu , wpłaty wadium należy dokonywać osobno na każda maszynę z określeniem nazwy oraz podaniem adresu wpłacającego oraz numeru telefonu   
 2.  Wpłaty wadium po terminie nie upoważnia do wzięcia udziału w przetargu

§6

 1.  Zapoznanie się z przedmiotem przetargu przed przystąpieniem do przetargu i złożenie  pisemnego oświadczenia oferenta w dniu przetargu , że znany jest mu stan techniczny maszyny , urządzenia będącej przedmiotem przetargu  i z tytułu ewentualnych wad ukrytych, uszkodzeń i braków  nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach  stanowi  zał. nr 1.

Komisja przetargowa
§7

 1. Do przeprowadzenia przetargu Organizator przetargu powołuje Komisję Przetargową    w składzie czterech osób.
 2. Komisja Przetargowa w imieniu Organizatora przetargu przeprowadza postępowanie przetargowe,        w szczególności:
  1. ustala liczbę  uprawnionych do udziału w przetargu,
  2. sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie,
  3. dokonuje prowadzenia licytacji ustnej
  4. sporządza protokół  z przetargu

Tryb przeprowadzenia przetargu
§9

  1. Po dokonaniu czynności w §7 ust 2 pkt 1,2  i odczytaniu niniejszego regulaminu przewodniczący komisji przystępuje do licytacji ustnej.
  2. Minimalną ceną  zgłoszoną przez oferenta w licytacji  nie może być cena niższa niż  cena wywoławcza
  3. Minimalne postąpienie przy licytacji każdej z maszyn wynosi:

l.p.

nazwa

nr inwentarzowy

Dane

rok produkcji

Cena wywoławcza

Kwota postąpienia

1.

Wyorywacz do buraków zawiesz.

Inwentar.-Gosp.

 

165 zł

20.-

2.

Ładowacz Cyklop chwytakowy

ŚT-Sz-81 poz.27

T 214

1981

2 748 zł

200,-

3.

Tokarka rewolwerowa

RVM-63, nr. 101589

Szkoła 83 poz. 52

1972

12 667 zł

300,-

4.

Dźwignik 4 kolumnowy

SDD-3,5 S 0,1/00

Szkoła 87,poz 67

1998

5 498 zł

200,-

5.

Stanowisko rolkowe

MAHA IW7

Szkoła 87, poz 73

2001

9 100 zł

300,-

6.

Agregat sprężarkowy

MAR 300/100D

Szkoła 43, poz 1546

1996

1 040 zł

100,-

7.

Młot sprężynowy (resorowy)

MR 80A nr. Fabryczny 723

Szkoła 68, poz 2906

1973

4 467 zł

150,-

8.

Wózek widłowy spalinowy

GPW-2009P, nr fabr.307701

Szkoła 66, poz 2692

1990

10 600 zł

300,-

9.

Frezarka pionowa

FYA-31, nr. 31446

Szkoła 66, poz 2667

1959

7 967 zł

250,-

10.

Frezarka pozioma

3FW nr. 311565

Szkoła66, poz. 2720

1961

5 067 zł

250,-

11.

Piec na przepracowany olej

TYP HP-125

Szkoła 59, poz 2334           

2010

1 988 zł

100,-

Unieważnienie przetargu
§13

 1. Przetarg może zostać unieważniony w części lub całości  w każdym czasie, bez podania przyczyny unieważnienia .
 2. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu  wobec Organizatora przetargu.

Postanowienia końcowe
§14

 1. Zbywane maszyny i urządzenia rolnicze  będą  udostępnione zainteresowanym w dniach od :  11 września  do 27 września 2017r. w  godzinach od 7.30 – 14.30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  z p. Andrzejem Drygasiem pod numerem telefonu: 606 947 042 w siedzibie  w Warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa ul. Wyspiańskiego  1
 2. Szczegółowych informacji merytorycznych  w sprawie przetargu udziela –                                                               p. Barbara Wiktor Tel.   881 929 295

                                                                                    §15

   1. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu oraz postanowieniami ogłoszenia     o przetargu.
   2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu jest integralną częścią regulaminu.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki:

 1. oświadczenie uczestnika przetargu

 

Załącznik nr 1do regulaminu przetargu nr ZSA-T.271. 1785.2017.

OŚWIADCZENIE

 

 1. zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego określonymi                            w Regulaminie     i w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych
 2. znany jest mi stan techniczny maszyny/urządzenia , którego jestem nabywcą i z tytułu ewentualnych wad ukrytych, uszkodzeń i braków nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa Ropczycach.

.................................... dnia ....................                                           …………………………………….
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

 

 

Załącznik nr 1do regulaminu  przetargu nr ZSA-T.271. 1785. 2017.

OŚWIADCZENIE

 

 1. zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego określonymi                            w Regulaminie     i w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych
 2. znany jest mi stan techniczny maszyny/urządzenia , którego jestem nabywcą i z tytułu ewentualnych wad ukrytych, uszkodzeń i braków nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa Ropczycach.

.................................... dnia ....................                                           …………………………………….
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

 

                    4. Trzykrotne potwierdzenie postąpienia , kończy licytacje danej maszyny

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSA-T.271.1659.2017                                                    Ropczyce, dnia  1  września 2017r.

OGŁOSZENIE
O ZAPYTANIU OFERTOWYM
O T W A R T Y M

Dyrektor Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie 01.X.2017r. do25.06.2018r.
1. Oferta ma zawierać:

2. Termin realizacji  (1.X.2017r. do 25.06.2018r. )
3. Szkoła oferuje:
a. Pomieszczenie użytkowe o powierzchni ok.60 m² z salą 
konsumpcyjną – wyposażoną w ławy i krzesła
b. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania                     i elektryczną oraz  wodę
c. Możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych.
d. Opłaty za media wliczone są w cenę najmu.
4. Obowiązki Oferenta:

5. Kryterium oceny ofert:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana wysokość  zryczałtowanego czynszu miesięcznego brutto za wynajem pomieszczenia . Zamawiający informuje, że do zryczałtowanego czynszu należy wliczyć media : za korzystanie z energii elektrycznej oraz opłaty za wodę i wywóz śmieci .W toku dalszego postępowania kryteria nie podlegają zmianie.
Minimalna oferta cenowa ma wynosić 950,00 zł brutto (dziewięćset złotych)
Koszty najmu będą zmniejszane o nakłady poniesione przez Najemcę na trwałe wyposażenie  wynajmowanego pomieszczenia (np. malowanie ścian oraz o dni wolne od zajęć szkolnych pod warunkiem, że najemca nie będzie organizował zabaw lub imprez okolicznościowych). Wysokość poniesionych nakładów na remont musi być stwierdzona protokołem podpisanym przez obie strony).
6. Termin składania ofert: do 18września 2017r. do godziny 12:00,
miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach – osobiście
lub pisemnie na adres: Zespół Szkół Agro-Technicznych
39-100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 13 z dopiskiem : „oferta na wynajem sklepiku szkolnego”

7. Pomieszczenie przeznaczone pod wynajem można obejrzeć
–po wcześniejszym uzgodnieniu –
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 do 13:00. Numer telefonu kontaktowego 17 22 18 571 lub 881 929 295
Umowa zostanie
podpisana z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę

8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 września 2017r. o godz. 12:05  w siedzibie Zamawiającego.
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Ofertowa powołaną przez Dyrektora Zespołu
9. Ogłoszenie wyboru Oferenta: Wyniki wyboru Oferenta zostaną ogłoszone w ciągu 2 dni roboczych od daty otwarcia ofert na stronie internetowej szkoły

Załączniki do pobrania na stronie: www.zsat-ropczyce.pl
- Oświadczenie wykonawcy – zał. nr 1
- Oferta – zał. nr 2
- projekt umowy

Ogłoszenie  zostało umieszczone na stronie www.zsatropczyce.pl
tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa   w Ropczycach

 

                                                                                       DYREKTOR ZESPOŁU
mgr inż. Agnieszka Mazur

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia ZSA-T.271.1659.2017

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Nazwa zadania:
Wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego
– zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Nazwa i adres Wykonawcy:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
1. Oświadczam, ze spełniam warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa nakładających obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
–Prawo Zamówień publicznych

 
……………………………
Data, podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 2 do ogłoszenia ZSA-T.271.1659.2017

 

……………………………….                                                         ………………………….
 (nazwa oferenta )                                                                                  ( Miejscowość , data)

 

OFERTA
na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego            

w okresie 01.X.2017r. do 25.06.2018r. w Zespole Szkół Agro-Technicznych

w Ropczycach

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu najmu za:    ………………………….. zł brutto miesięcznie
   Słownie……………………………………………………………………………………………………………………..
II. Przewidywany asortyment sklepiku szkolnego (prozdrowotny): (wymienić)

 III. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy zastrzeżeń.
                                                                                                                         

………………………
                                                                                                                                  Pieczęć, podpis

 

Projekt zał do ogłoszenia ZSA-T.271.1659.2017

Umowa Najmu Nr …../2017

 

zawarta w dniu ………………..2017r. w Zespole Szkół Agro-Technicznych
im. Wincentego Witosa w Ropczycach

pomiędzy

Sprzedawca: Powiat Ropczycko –Sędziszowski ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce NIP 818-14-63-043  Wystawca:  Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa, ul. Mickiewicza 13, 39-100 Ropczyce, reprezentowanym przez mgr inż. Agnieszkę Mazur – Dyrektora Zespołu,  działającej na podstawie posiadanego pełnomocnictwa,  zwanym dalej Wynajmującym, przy kontrasygnacie Głównej księgowej mgr inż. Małgorzaty Kłusowskiej
a

………………………………………………………, zwanym   dalej Najemcą. NIP

§ 1
Wynajmujący wynajmuje Najemcy pomieszczenia sklepiku, sali konsumpcyjnej
i pomieszczeń towarzyszących (ubikacja, magazynek)  o powierzchni  60 m2 w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Ropczycach na czas od 01 Października 2017 r.  do 25  czerwca 2018r.

§ 2

1.Czynsz zryczałtowany za wynajem ww. pomieszczeń wynosi ……….zł brutto (……… zł brutto ) miesięcznie. Czynsz najmu będzie  zmniejszany o dni wolne od zajęć szkolnych w okresie ferii  zimowych, przerwy świątecznej Bożonarodzeniowej, pod warunkiem, że Najemca w tym czasie nie będzie organizował zabaw lub imprez okolicznościowych.
2.Czynsz może zostać pomniejszony o poniesione przez Najemcę nakłady na przedmiot najmu, zmierzające do jego ulepszenia. Każdorazowo Najemca zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego na dokonanie określonych prac. Nakłady zostaną rozliczone  w oparciu o protokół odbioru prac. Najemca zobowiązany jest przedłożyć fakturę/ rachunek za wykonane prace

§ 3

 Najemca zobowiązany jest ponadto do następujących świadczeń:
1.  -    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków
-   segregacji śmieci, spłaszczanie butelek plastikowych po napojach, składanie 
           opakowań kartonowych i wynoszenie do kontenera zbiorczego
-   codziennego sprzątania korytarza przylegającego do sklepiku,
       -   dbania o ład i porządek w wynajmowanych pomieszczeniach,
       -   natychmiastowe zgłaszanie nieprawidłowości w zachowaniu uczniów w czasie  
           korzystania z pomieszczeń sklepiku do dyrekcji szkoły

 1. Zapewnienie prozdrowotnego asortymentu sklepiku szkolnego  zgodnie z    

Ustawą z dnia 9 stycznia 2015 r.  28 listopada 2014r o zmianie ustawy bezpieczeństwie żywności    i żywienia.

§ 4

Płatności wynikające z niniejszej umowy Najemca będzie uiszczał po odbiorze faktury obciążeniowej w księgowości szkoły  na rzecz Wynajmującego przelewem  na konto Wynajmującego do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, począwszy od 15  listopada 2017 r.

 

§  5
Najemca zobowiązany jest używać przedmiot najmu zgodnie z jego właściwościami
i przeznaczeniem. Bez  pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian  sprzecznych z  przeznaczeniem wynajmowanych pomieszczeń.

§ 6

Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie wynajmowanych pomieszczeń odpowiada w pełnym zakresie Najemca.

§ 7

Rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu  na który została zawarta. Przedłużenie umowy wymagać będzie sporządzenia aneksu w formie pisemnej po osiągnięciu porozumienia w zakresie wzajemnych świadczeń obu stron.
Ponadto każda ze stron bez uzasadnienia może wypowiedzieć umowę z zachowaniem
30 dniowego terminu wypowiedzenia w formie pisemnej.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną i mogą mieć miejsce po uzyskaniu akceptacji obu stron.

§ 9

            W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Sprawy sporne, w   których strony nie uzyskają  porozumienia rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy w Ropczycach.

§ 11

            W razie uszkodzenia mienia wspólnego lub indywidualnego, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie naprawić wyrządzoną szkodę lub wpłacić na rzecz Wynajmującego wartość zniszczonego mienia określoną protokołem.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

NAJEMCA                                                                           WYNAJMUJĄCY